Aplikasyon Pou Fon D’Aide

Malheuresement, lakoz kantite aplikasyons ki nu pe recevoir dans sa momen crise la, nu bizin réduire nous grant a £200 par person/fami.  Afin ki nu capav aide le plus gran nombre Chagossiens possib.  Merci!

Lasosiasyon UK Chagos Support Association finn engaz li pou siporte bannes Chagossiens dan zot lalit pou gagne lazistice.

De part so banne aktivite, lasosiasyon UK Chagos Support Association ramass ene fon pou aide banne chagossien ou banne lasosiasyon chagossien. Nou finn aide repare lakaz, organiz banne aktivite et ossi finans banne lekip sportif.

Si ou ene Chagossien et ou envi fer aplikasyon pou gagne fon d’aide de lasosiasyon (ou si ou envi fer aplikasyon lor nom banne chagossien), ou bizin rempli sa form la. Ou bizin dir ekzakteman konmyen casse ou bizin et ki ou pou fer ar sa.

 

Alor ler la, nou pou consider ou aplikasyon et laisse ou koner pli vit possib. Ou bizin dir klerman et en detay kouman ou pou servi sa casse la. Nou pa capav donn fon si nou pa koner kouman ou pou depens li.

Pou tou fon ki nou doner, Nou bizin resi pou prouver oune depens larzan la kouman ti prevoir dan aplikasyon.

Maksimom casse ou capav dimander se 200 liv amoin ou sirkonstans spesyal. Si ou bizin plis, ou bizin spesifyer klerman kifer.

 

Nou pou konsider ene sel aplikasyon pou dimoun ki res dan mem ladress 

Si ou pa envi servi sa form la, ou capav avoy nou ou aplikasyon par email lor ladress contact@chagossupport.org.uk

Tou aplikasyon pou konsiderer obzektiveman par komite lasosiasyon. 

Tou ou informasyon pou res konfidentiel et personn en dehor lasosiasyon pa pou gagne akse ou aplikasyon ou informasyon.Enan ene konfision lor compensation £40 million ki gouvernma UK ine promet. Li pena nanien pou fer ar nou; UK Chagos Association UK pacap av touss sa Larzan la. Mais ou le nou aider, nou pou fer nou maxsimom pou bann Chagossiens gagn larzan la, lerla zot capav fer bann prozets ar li."

Please also see our list of other sources of support. These services may be able to provide more support or more long-term support than we can